Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ix-ra-en
4th floor, Beit Asia, 4 Weizman, Tel Aviv, Israel
Tel : (972) 36966304 or (972) 36966311
Fax : (972) 36966243
Email: vnembassy.il@mofa.gov.vn, vnembassy.il@gmail.com
Website: vietnamembassy-israel.org

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​