​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Các Hiệp định đã ký kết: Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế, nông nghiệp, thương mại, khoa học-kỹ thuật; Hợp tác Hải quan, Du lịch, nông nghiệp, Hiệp định Thương mại; Hiệp định hợp tác văn hoá; Hiệp định hợp tác vận tải hàng không. (Tháng 6/2007).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​