Thông báo khôi phục chính sách nhập xuất cảnh Việt Nam đối với người nước ngoài

1/ Từ ngày 15/3/2022, Đại sứ quán nối lại việc cấp tất cả các loại thị thực và giấy miễn thị thực theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2/ Trước mắt, người nhập cảnh tuân thủ các quy định tại Hướng dẫn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn y tế với người nhập cảnh.

3/ Đại sứ quán sẽ có thông báo cụ thể về thủ tục nhập cảnh sau khi có hướng dẫn của các cơ quan trong nước.

Đầu mối liên hệ: Chị Trần Thị Thảo, Bí thư thứ Ba. Điện thoại: 03 696 6304, email: vnembassy.il@mofa.gov.vn/ vnembassy.il@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn./.​

Notice of reinstatement of Vietnam's policy for entry and exit of foreigners

1/ From March 15, 2022, the Embassy resumed the issuance of all types of visas and visa exemption papers in accordance with the Law on entry, exit, transit and residency of foreign nationals and other Implementation guidelines.

2/ At the moment, those who are entering Vietnam must comply with the instruction of the Official Dispatch 10688/BYT-MT 2021 on COVID-19 pandemic prevention and control for people entering Vietnam.

 
3/ The Embassy will issue a specific notice on immigration procedures after receiving instructions from domestic agencies.

Contact point:
Ms. Tran Thi Thao, Third Secretary.
Phone: 03 696 6304,
Email: vnembassy.il@mofa.gov.vn/ vnembassy.il@gmail.com.

Thank you very much./.
 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​